Skip to main content

Omregulering

Omregulering eller bruksendring er søknadspliktig jf. plan- og bygningsloven, så søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av bruksendring skal ivaretas av foretak med ansvarsrett.

For å få tillatelse etter plan- og bygningsloven må det du søker om være i tråd med gjeldende kommuneplan f.eks. regulering før bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig, Hva som gjelder i ditt område, samt forholdet til kravene i byggteknisk forskrift.

Dokumentasjon som må innsendes

  • Ved alle søknader må det redegjøres for avviket fra de krav som lov og forskrift stiller, samt kostnader.
  • I forsvarlighetsvurderingen må helsemessige, brann og bygningstekniske, arkitektur- og kulturhistoriske og estetiske hensyn vurderes.
  • Det må gjøres en konkret vurdering av om tiltaket etter en objektiv vurdering vil innebære en hensiktsmessig bruk av de aktuelle arealer. Dette må sees i lys av hensikten med reguleringen og det politiske ønsket om bruksendring i konverteringsområdene.
  • Ved søknad om unntak må søker redegjøre for:
    • Hvorfor kravene ikke kan oppfylles
    • Avbøtende/kompenserende tiltak for å redusere effekten av at kravene fravikes.

 

Dette er en papirmølle vi er vant til og kan være behjelpelig med, ta kontakt i dag!