Skip to main content

FDV

FDV, vanlig forkortelse for forvaltning, drift og vedlikehold; brukes i forbindelse med bygg og anlegg.

Samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDV-kostnader) gjennom objektets totale levetid, fra overtagelse etter nybygging til utrangering eller riving.

Forvaltning omfatter administrative oppgaver som kjøp og salg av eiendommer, utleie av bygninger og lokaler, husleieadministrasjon, utarbeiding av forsikringsavtaler, økonomisk planlegging og styring, personaladministrasjon m.m.

Drift omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at bygninger og tekniske installasjoner skal fungere som planlagt. Dette omfatter bl.a. betjening av installasjoner, forsyning av vann, energi samt renhold og renovasjon.

Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på bygningen på fastsatt nivå, dvs. de tiltak som er nødvendige for å sikre at bygningen som helhet fungerer etter hensikten. Det er vanlig å skille mellom løpende og periodisk vedlikehold.

Om FDV-dokumentasjon
Bestemmelsen om at ansvarlig søker skal overlevere dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget (FDV-dokumentasjon) til byggverkets eier mot kvittering, fikk stor oppmerksomhet da den trådte i kraft 1. juli 2010. Det er nok fremdeles mange som stiller spørsmål om hva FDV-dokumentasjon er, hva skal overleveres og hva denne dokumentasjonen egentlig brukes til.

I tillegg til at FDV-dokumentasjon skal danne grunnlaget for best mulig løsning av drifts- og vedlikeholdsmessig karakter, bør dokumentasjonen også inneholde opplysninger om tiltak som er avgjørende for senere endringer i bruksforutsetninger eller fysisk utførelse i løpet av byggverkets levetid. Dette innebærer at FDV-dokumentasjonen for byggverket også bør omfatte betingelser og konsekvenser ved endringer i et bygg eller inngrep i en bygningsdel, f.eks. ved en senere bruksendring. Dette kan dreie seg om statiske beregninger, konstruksjonsmessige begrensninger (f.eks. brannceller) og andre betingelser som kan få betydning for utvikling av byggverket.

Kilde: Store Norske leksikon